Der drømmer blir virkelighet

Natur og klima

Naturen i Finnmark er variert og spenner fra fjell til sjø, vidde, skog og elver. Det finnes hele fem nasjonalparker i fylket. Langs kysten har landskapet ofte et arktisk preg, og havet har et rikt sjøfuglliv. Halvøyene i øst, og særlig Varangerhalvøya, har store vegetasjonsløse blokkmarker, som med rette kan kalles steinørkener. Lengst i vest har landskapet et alpint preg, med tinder, botner og enkelte breer.

Fjordene er isfrie gjennom vinteren takket være golfstrømmen. Her finner vi flere steder strandenger med arktisk vegetasjon. Disse områdene tiltrekker seg mange våtmarksfugler. Inne i fjordene vokser den karakteristiske fjellbjørkeskogen, og det vokser fjellplanter helt ned mot stranden, ofte sammen med typiske strandplanter. Strandvegetasjonen har også et sterkt innslag av østlige plantearter.

Finnmark har noen av Europas flotteste lakseelver. I dalførene Tana, Alta og Pasvik finner vi i dag de viktigste jordbruksområdene. Verdens nordligste furuskog vokser i Stabbursdalen nasjonalpark. Furuskogen i den øvre delen av Tana, langs Karasjok og Anárjohka henger sammen med de store finske skogvidder, mens furuskogen i Pasvik henger sammen med den russiske taigaen. I disse områdene har elgen sine viktigste vinterområder, og her finner vi også kjerneområder for bjørn.

Finnmarksvidda har tørre, bølgende åslandskap med lav, lyng og glissen bjørkeskog, i godt selskap med vann og myrer. I våtmarksområdene hekker mange arter av vadefugl, ender, gjess og sangsvaner. De sørlige vannene er rike på fisk som gjedde, sik og abbor, mens røye og ørret er utbredt i hele fylket. Finnmarksvidda er også reinsdyras vinterområde. Finnmark har ikke villbestand av rein.