Der drømmer blir virkelighet

Ny i Finnmark?

Finnmarks geografiske beliggenhet ved Barentshavet, og med Russland og EU-landet Finland som nærmeste naboer, plasserer fylket i en særstilling. Historien viser at fylket ligger i et militært og sikkerhetspolitisk viktig strategisk område med store naturressurser.
Finnmark utgjør sammen med grenseområdene i Finland, Sverige og Russland også det geografiske hovedområdet for den samiske befolkningen.

Etableringen av Barentsregionen, EØS-avtalen og Finland og Sveriges inntreden i EU har endret viktige rammebetingelser. Tradisjonelt har Finnmark fylkeskommune hatt et internasjonalt engasjement på Nordkalotten og bilateralt samarbeid med administrasjonene i Murmansk og Arkhangelsk. Det regionalpolitiske arbeidet i Finnmark har altså en sterk internasjonal dimensjon, noe som blant annet ble synlig da Norge og Russland ble enige om den såkalte delelinja i Barentshavet våren 2010.

Finnmark regnes av flere som et av Norges viktigste vekstområder de kommende tiårene. Det henger sammen med geografisk nærhet til rike naturressurser. Flere ser derfor til Finnmark og nordområdene i forbindelse med satsing på nye næringer.